Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, inclusief daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook, tussen DW | Web-Design | Audio-Mix | Support-Consulting CommV, hierna aangeduid als DW, en de klant.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, die te allen tijde voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf.

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de verschillende partijen.

DW behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te voeren via onderaanneming.

 

Prijzen en offertes

Prijzen, zoals vermeld in offertes, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn is aangegeven.

De offertes blijven eigendom van DW en mogen niet worden doorgegeven aan derden. Bovendien gelden bestaande offertes niet automatisch voor toekomstige opdrachten. DW behoudt zich het recht voor om zijn prijzen en tarieven marktconform te wijzigen.

Als de klant eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers aanbiedt, dient deze DW hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht DW er niet toe om een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. DW behoudt zich het recht voor om in geval van gedeeltelijke bestelling een aangepaste prijs voor te stellen.

Prijzen worden steeds vermeld in euro en zijn exclusief BTW.

Schriftelijke bevestiging

Offertes dienen schriftelijk door de klant te worden bevestigd als goedkeuring. De overeenkomst wordt pas geldig na schriftelijke bevestiging door DW.

De klant erkent e-mail als wettig en geldig bewijsmiddel, conform artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke annulering van een bevestigde overeenkomst resulteert in vergoeding van alle tot dan toe gemaakte kosten, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 30% van de overeengekomen aannemingssom. DW behoudt het recht om een hogere vergoeding te eisen indien daartoe aanleiding bestaat.

Aanleveren van gegevens

De klant is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle gegevens die door DW als noodzakelijk worden aangemerkt voor de uitvoering van de opdracht.

Indien deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd, bestaat de mogelijkheid dat de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of opgeschort.

De door de klant verstrekte gegevens worden geacht te voldoen aan de geldende wetten met betrekking tot auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Eigendomsrecht

Alle ontwerpen, concepten, documenten, bestanden en andere materialen, van welke aard dan ook, die door DW zijn aangeleverd of ontwikkeld, blijven te allen tijde eigendom van DW.

Een export van een product kan te allen tijde worden aangevraagd door de klant. De software waarmee het product is gemaakt, blijft echter onveranderlijk eigendom van DW en wordt nooit als onderdeel van een export doorgestuurd.

Termijn van uitvoering

Na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeld- en audiomateriaal wordt binnen 15 werkdagen gestart met het uitwerken van de overeengekomen producten en/of diensten.

Een indicatie van de verwachte uitvoeringstermijn wordt door DW aan de klant verstrekt ter informatie en is niet bindend, maar slechts richtinggevend. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant.

Klachten

Klachten met betrekking tot de verleende diensten en/of zichtbare gebreken dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering/levering schriftelijk aan DW te worden gemeld. Na afloop van deze periode wordt de opdracht beschouwd als definitief opgeleverd en door de klant aanvaard.

Eventuele eigen interventies door de klant heffen elke grond voor klachten op.

Zoekmachineoptimalisatie – SEO

DW zet zich volledig in om elke website optimaal te laten indexeren door Google (Search Engine Optimization). Dit omvat verschillende technische voorzieningen, een dynamische sitemap, aanmelding bij Google Webmaster Tools, enzovoort.

Desondanks kunnen wij geen garanties bieden met betrekking tot de rangschikking in Google of andere zoekmachines.

Webhosting

Alle hostingcontracten aangeboden door DW hebben een basistermijn van één jaar. Ze vangen aan zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op de webserver van DW. Deze server wordt gehuurd bij Hostmalabar Hosting Solutions. Hiervoor zijn dus de algemene voorwaarden van Hostmalabar Hosting Solutions geldig.

Alle hostingcontracten worden, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

Tenzij anders overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van DW wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

DW heeft het recht om ingeval van laattijdige betaling van de hostingvergoeding de hosting stop te zetten en de website offline te halen. In voorkomend geval is DW niet aansprakelijk voor enige schade.

Uit veiligheidsoverwegingen worden nooit FTP- en SSH-gegevens van een hostingpakket doorgestuurd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium voor .be domeinnamen). Domeinnamen worden steeds op naam van de klant geregistreerd, waardoor de klant als licentienemer wordt en de volledige aansprakelijkheid draagt voor de inhoud van de webpagina’s op de via DW geregistreerde domeinnaam.

Alle domeinnamen worden, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

DW is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden, enz.

Bij annulatie van een domeinnaam wordt deze na de lopende registratieperiode opnieuw vrijgegeven. DW is dan niet meer verantwoordelijk voor de domeinnaam en is ook op geen enkele manier aansprakelijk bij (her)registratie door derden.

Bij annulatie of overname (in eigen of extern beheer) van een domeinnaam, komt ook het gebruik van onze nameservers meteen te vervallen.

Betalingsvoorwaarden

Elke factuur dient binnen de 21 dagen na de facturatiedatum (= de vervaldatum) te worden vereffend op de rekening van DW. De BTW is steeds ten laste van de klant.

In geval van niet-tijdige betaling van de factuur zal, zonder ingebrekestelling en van rechtswege, bovenop het verschuldigde bedrag een verwijlinterest van 1% per maand aangerekend worden vanaf het verstrijken van de vervaldatum.

Naast het verschuldigd zijn van de verwijlinterest, zal iedere wanbetaling aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-.

Alle overeenkomsten met DW worden geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van DW en zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde (België) bevoegd.

Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht (8) werkdagen na de verzendingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan DW.

DW heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van openstaande facturen (onafhankelijk van de diensten op die facturen vermeld), alle diensten van de klant tijdelijk te blokkeren of af te sluiten. Dit geldt dus voor domeinnamen, e-mailboxen, Apps-accounts, hosting, websites en webshops.

In voorkomend geval is DW niet aansprakelijk voor enige schade.

Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor een opdracht redelijkerwijze niet kan worden vervuld, heeft DW het recht om deze opdracht op te schorten.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk is, zal DW alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit mogelijk is.

Wanneer na onderling overleg met de klant wordt geconcludeerd dat uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door DW tot aan het moment van overmacht, zullen alsnog gefactureerd worden.

De klant dient DW onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in juridische toestand die een impact heeft op haar overeenkomst met DW, waaronder gerechtelijk akkoord, (nakend) faillissement, overname, fusie, splitsing, collectieve schuldenregeling, enz.

Aansprakelijkheid

DW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van een opdracht, indien de klant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven of indien opmerkingen niet binnen de gestelde termijn van acht (8) werkdagen schriftelijk worden geformuleerd.

De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen. De klant draagt tevens als enige de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld en goedgekeurd en van de conformiteit hiermee met de diverse wettelijke bepalingen en onder meer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy.

Elke vordering tot schadevergoeding moet binnen de acht (8) werkdagen na het voorvallen van het feit per aangetekend schrijven aan DW worden meegedeeld.

De klant dient er tevens van op de hoogte te zijn dat informatie die via internet wordt verzonden, door derden kan worden onderschept. DW kan hiervoor onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de klant worden voor intern gebruik bewaard in de database van DW. De gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming worden doorgegeven aan derden.

Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie (zoals logins voor externe software of platformen…) die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan DW. Deze gegevens worden enkel gebruikt op vraag van de klant en ter garantie van een optimale werking van de site.

Alle persoonlijke gegevens van de klant worden bewaard voor de totale duurtijd van onze overeenkomst. Deze gegevens worden extra beveiligd opgeslagen in een daarvoor bekwaam programma en via 2-step-verification login. De klant is de hoofdverantwoordelijke voor zijn login gegevens en kan deze te allen tijde wijzigen. De klant kan ook vragen om de persoonsgegevens verwerkt door DW te laten schrappen.

Bij een datalek van deze gegevens, informeren wij automatisch alle betrokken partijen zodat zij de nodige stappen kunnen ondernemen en hun login gegevens onmiddellijk kunnen wijzigen.

Persoonlijke gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt voor contact door DW in het geval van veranderingen die betrekking hebben op het goed functioneren en beheren van uw website of webshop.

Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.

FAQ

Zijn er verborgen of extra kosten?

Nee, absoluut niet. We stellen een transparante offerte op, inclusief een eenmalige prijs voor het volledig opleveren van uw website volgens uw wensen. Extra kosten tijdens het proces worden alleen toegevoegd na jouw goedkeuring.

Bovendien, voor duidelijkheid en zekerheid op lange termijn, omvat de offerte ook een jaarlijkse kost voor onderhoud en hosting. Geen onverwachte kosten achteraf, en volledige openheid gedurende het hele proces. Uw tevredenheid staat bij ons voorop.

Ik heb al een domeinnaam geregistreerd. Wat nu?

Geen zorgen. Verhuizen is eenvoudig zolang er nog geen website is gekoppeld aan de domeinnaam. Optioneel faciliteren wij domein- en websiteoverdrachten, zelfs voor domeinnamen met de extensie .be. Bovendien nemen wij de registratie van andere extensies graag voor u uit handen. Laat ons deze eventuele zorgen wegnemen en uw domeinnaam beheren.

Ik beschik reeds over een domeinnaam en een operationele website.

Als u uw domeinnaam en website reeds host bij een betrouwbare en hoogwaardige hostingprovider, is het niet nodig te verhuizen. Mocht u echter niet meer tevreden zijn over de huidige hostingdiensten of als er om andere redenen een verhuis nodig is, staan wij klaar om dit samen met u te bespreken en indien gewenst te regelen. Sommige hostingproviders bieden de mogelijkheid om websites kosteloos te verhuizen naar hun eigen servers, en we kunnen deze optie met u doornemen. Uw tevredenheid en de optimale werking van uw website zijn onze prioriteit.

Ik woon niet in de buurt. Is dat een probleem?

Geografische afstand vormt geen enkel obstakel voor onze dienstverlening! Ook al woont u niet in de directe omgeving, geen zorgen. Er zijn op heden diverse communicatiemogelijkheden waarmee we moeiteloos alle benodigde informatie kunnen uitwisselen. Of het nu gaat om een telefoongesprek, e-mail, WhatsApp, Teams of chat, er zijn meerdere opties om op afstand samen te werken. En voor nog meer gemak kunnen wij desgewenst zelfs uw device overnemen via AnyDesk. Uw locatie hoeft dus geen belemmering te zijn voor het creëren van een prachtige website. Ontdek de grenzeloze mogelijkheden van onze diensten, ongeacht waar u zich bevindt!